نشان اعتبار چندین مزیت عمده را برای شما به ارمغان خواهد آورد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد :

  1. مشتریانی با دیدن نشان اعتبار به شما اعتماد کرده و احتمال خرید آنان از شما افزایش خواهد یافت.
  2. برند شما به عنوان برندی بزرگ و رسمی در نظر مشتریان جلوه خواهد نمود.
  3. و ...