تا به حال شده که تو سطح شهر دنبال چیزی بگردین اما پیداش نکنین؟ .
رادار، شبکه اجتماعی بازار با سرویس و قابلیتهای جدیدی هست که این مشکل رو برای همه حل کرده.
تو این ویدئو نحوه ارسال درخواست در اپلیکیشن رادار رو باهم می بینیم.