رادار خرید

چهار راهکار اصلی حل مشکل ترافیک

/%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

آلودگی، اعصاب خوردی، صدای بوق، اتلاف وقت، از بین رفتن هزینه و سوء مصرف سوخت کلماتی هستند که در ذهن ما با کلمه ترافیک همراه می شوند.معضل ترافیک، معضل تازه ای نیست و سالیان سال است که گریبان زمانمان را گرفته است. کارشناسان و مسئولان هر ساله برای حل این معضل راه کار ارائه می کنند اما هیچوقت مسئله ترافیک به صورت قطعی حل نشده است.


مدیریت مالی در عصر بنزین 3000 تومنی

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-3000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C

مشکلات مالی همیشه از بزرگترین عوامل استرس زا بوده است. اما با استفاده از تکنیک های حساب شده مدیریت مالی می توان تا حد زیادی از این مشکلات و استرس ها کم کرد.


رادار بلاگ

کاملا رایگان به خانواده رادار بپیوندید